Státní závěrečné zkoušky (BP1_1, FI2_8, FG1_1, FG2_1) a obhajoby diplomových prací (1ODP)

 

SZZ a obhajoby DP

Všeobecné informace :

 • Termíny jsou vypisovány katedrou BaP – v zimním semestru během měsíce října/listopadu a v letním semestru během měsíce března. Student si termín vybírá sám a přihlašuje se na něj se přes InSIS v průběhu semestru. Pokud hodláte zkoušku absolvovat v tomto semestru tak se na termín zapište co nejdříve. Pokud byste náhodou neuzavřeli všechny předměty tak se z termínu můžete odhlásit do data pro odhlašování.
  Termíny v ZS – v první polovině září, v druhé polovině ledna a v první polovině února
  Termíny v LS– koncem května a v první i druhé polovině června
 • Studenti se na termíny přihlašují sami po zvážení svých možností a na termíny obhajoby se student může přihlásit pouze v případě, že s termínem obhajoby souhlasí vedoucí závěrečné práce.
 • Nezapomeňte si zapsat mimosemestrální kurz jinak vypsané termíny neuvidíte.
 • Každou část státní závěrečné zkoušky lze opakovat pouze dvakrát. Opakování, s výjimkou obhajoby kvalifikační práce, je možné nejdříve 1 měsíc ode dne neúspěšného pokusu.
 • Pro přihlášení na termín obhajoby je nutné mít vložené zadání od vedoucího práce jinak se Vám termíny nezobrazí!
 • Před SZZ a SBZ je povinností studenta uzavřít si index zasláním elektronické žádosti na studijní oddělení. Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce (získání požadovaného počtu kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem a zaznamenání všech známek v InSISu, pokud tomu tak u posledních zkoušek není, musí požádat zkoušejícího, aby tak učinil), požádá formou elektronické žádosti studijní referentku o potvrzení splnění těchto podmínek. V předmětu žádosti uvede „Uzavření indexu“. Studenti oboru Finance v žádosti musí uvést katedry, na kterých budou skládat státní zkoušky. Nejpozději tři pracovní dny před termínem zkoušky je nutné přeposlat ( jana.fialova@vse.cz ) potvrzenou žádost ze studijního oddělení. Do předmětu zprávy prosím napsat : jméno a datum zkoušky. Do tohoto mailu už prosím nepište žádné jiné dotazy ani informace! Potvrzení kontroluji tři dny před zkouškou. V případě, že student potvrzení nedodá tak nemůže ke zkoušce! Obhajovat může.

 

OBHAJOBY ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Před přihlášením na obhajobou diplomové práce je povinný Diplomový seminář (1BP562), který naučí studenty používat v široké míře pramenné a literární zdroje (včetně internetu) pro co nejhlubší poznání příslušné problematiky. Nevyhýbat se konfrontačním stanoviskům. V maximální míře vést k formulaci vlastních stanovisek, úsudků a závěrů. Pokud je to možné a účelné, student by měl získávat zkušenosti rovněž v praktických aplikacích získaných poznatků a pod vedením příslušného akademického pracovníka vytvořit základ diplomové práce.

1/ Psaní závěrečné práce v cizím jazyce

 • V případě, že jsou k tomu věcné důvody vyplývající z charakteru závěrečné práce, může vedoucí příslušné katedry povolit na základě žádosti studenta napsání práce i v jiném jazyce. Tato skutečnost musí být uvedena v zadání práce. Práce předložená v jiném jazyce musí obsahovat název a abstrakt v českém jazyce.
 • Vedoucí práce musí souhlasit s psaním práce v cizím jazyce.
 • V portálu studenta vyplňte elektronickou obecnou žádost a odešlete na studijní odd. Nezapomeňte uvést jméno vedoucího, termín obhajoby a stručný obsah práce.
 • Schválené potvrzení dodejte na sekretariát katedry spolu se závěrečnou prací a ostatními dokumenty.

2/ Odevzdání zadání závěrečné práce

 • Po přidělení tématu závěrečné práce studentovi vloží vedoucí zadání do studijního informačního stému.
 • Jakmile se tak stane tak je student povinen zadání vytisknout, podepsat a zajistit podpis vedoucího své práce.
 • Zadání uschovejte a doneste na sekretariát katedry spolu s vytisknutou prací v termínu pro odevzdání.

3/ Přihlášení na termín obhajoby

 • Jakmile katedra vypíše termíny tak se zájemci přihlásí přes InSIS s tím, že už mají práci rozpracovanou a vedoucí práce je srozuměn s případným termínem obhajoby.
 • Přihlaste se na termín obhajoby té katedry z jaké je vedoucí Vaší práce !

4/ Odevzdání Diplomové práce

 • Na sekretariátě katedry (181NB) podle data v tabulce s rozpisem termínů obhajob.
 • Minimálně je potřeba odevzdat jeden výtisk určený pro zkušební komisi. Další výtisky (1 pro vedoucího a 1 pro oponenta) se odevzdávají pouze, pokud s dotyčnými došlo k jiné dohodě.
 • Práce musí být řádně podepsaná u prohlášení.

5/ Spolu s prací je nutné odevzdat:

 • 1/podepsané zadání studentem a vedoucím práce
 • 2/vytištěné potvrzení (stačí print screen stránky) o řádném vložení do InSisu s poznámkou, že je práce korektně vložena a již nemůže být modifikován
 • 3/pokud je práce psaná v jiném jazyce než českém tak schválenou žádost ze studijního oddělení

 

 • Od 20.1.2021 byl ukončen systém Ephorus a tím i povinnost studentů vkládat práci do systému!! Práce bude pro kontrolu automaticky nahrána do Validátru.

Připravte si prezentaci své diplomové práce. Cca 10 min, power point, na flash disku. Soustřeďte se zejména na:

-motivy, jež vás vedly k volbě daného tématu
-cíle a jejich naplnění
-závěry, k nimž jste zpracováním vybraného tématu dospěli

Prezentaci nikam nenahrávejte ani neposílejte. Vezměte ji s sebou k obhajobě.

Obhajoba DP se může (ale nemusí) konat samostatně v odpoledních hodinách téhož dne jako SZZ.

V období přerušení studia nelze SBZ ani SZZ konat ani obhajovat práci!!!

—————————————————————————————————————

 • Vyhláška děkana fakulty Financí a účetnictví č.3/2014 o plnění studijních povinnostíZDE
 • Studijní předpisy VŠEZDE
 • Jak správně citovat literaturuZDE