Bakalářské studium

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví garantuje dva bakalářské studijní programy:

1 – Bankovnictví a pojišťovnictví (BP)

  • Obsah oboru

Skladba povinných předmětů je sestavena tak, aby vedle obecně ekonomické problematiky obsahovala na jedné straně komplexní a dostatečně podrobný pohled na podstatu produktů komerčního bankovnictví, kapitálových trhů a pojištění, na straně druhé i vysvětlení fungování finančního systému, jeho regulaci včetně role centrální banky a významu měnové politiky v podmínkách tržní ekonomiky.

  • Profil a uplatnění absolventa

Absolvent oboru získává potřebné praktické znalosti, které mu umožňují po ukončení bakalářského studia pracovat ve finančním sektoru (banky, pojišťovny, investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry ad.), současně disponuje potřebným teoretickým a metodologickým základem, který mu umožňuje pokračování v magisterském stupni vysokoškolského studia. Hlavní předností absolventů oboru je to, že mají podrobné znalosti finančních produktů včetně jejich praktického využití; s přehledem se orientují ve fungování domácího i mezinárodního finančního trhu a v potřebné míře jsou schopni analyzovat dopady regulačních a měnově politických opatření na ekonomické subjekty, ale i samostatně analyzovat a pohotově vstřebávat nové nástroje i trendy na finančních trzích.

 

2 – Finance (FI)

  • Obsah oboru

Struktura povinných a volitelných předmětů pokrývá všechny základní oblasti finančních vztahů. Studium poskytuje znalosti z problematiky měnových systémů, kapitálového trhu, centrálního a komerčního bankovnictví, podnikových financí, pojišťovnictví, veřejných a mezinárodních financí. Zároveň je studium doplněno o základy z účetnictví, finanční matematiky, statistiky a ekonometrie. Předností oboru je jeho historická tradice, propojení teorie s praxí a komplexnost výuky s možností následné specializace na magisterském stupni studia.

  • Profil a uplatnění absolventa

Absolventi nacházejí uplatnění v bankovní sféře a v dalších institucích finančního trhu, ve všech institucích soustavy veřejných financí a ve finančních útvarech firem. Mají komplexní přehled o výhodách a nevýhodách nabízených finančních produktů. Jsou schopni využívat výsledky makroekonomické analýzy v konkrétních rozhodovacích procesech na úrovni podnikové a bankovní sféry. V podmínkách malé otevřené ekonomiky jsou schopni posoudit dopady zahraničních událostí na domácí finanční sektor. Hlavní předností absolventů oboru je jejich vysoká mobilita na trhu práce s vysokou pravděpodobností úspěšného uplatnění.