Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací

nový systém SBZ

 

Pro skládání SBZ a obhajoby BP dle starého systému platí následující:

 

Všeobecné informace :

 • Termíny jsou vypisovány katedrou BaP – v zimním semestru během měsíce října/listopadu a v letním semestru během měsíce března. Student si termín vybírá sám a přihlašuje se na něj se přes InSIS v průběhu semestru. Pokud hodláte zkoušku absolvovat v tomto semestru tak se na termín zapište co nejdříve. Pokud byste náhodou neuzavřeli všechny předměty tak se z termínu můžete odhlásit do data pro odhlašování.
  Termíny v ZS – v první polovině září, v druhé polovině ledna a v první polovině února
  Termíny v LS– koncem května a v první i druhé polovině června
 • Studenti se na termíny přihlašují sami po zvážení svých možností a na termíny obhajoby se student může přihlásit pouze v případě, že s termínem obhajoby souhlasí vedoucí závěrečné práce.
 • Nezapomeňte si zapsat mimosemestrální kurz jinak vypsané termíny neuvidíte.
 • Každou část státní závěrečné zkoušky lze opakovat pouze dvakrát. Opakování, s výjimkou obhajoby kvalifikační práce, je možné nejdříve 1 měsíc ode dne neúspěšného pokusu.
 • Pro přihlášení na termín obhajoby je nutné mít vložené zadání od vedoucího práce jinak se Vám termíny nezobrazí!
 • Hlásíte se na termín, vypsaný katedrou BaP – z té stejné katedry musím být i vedoucí Vaší bakalářské práce.
 • Před SZZ a SBZ je povinností studenta uzavřít si index zasláním elektronické žádosti na studijní oddělení. Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce (získání 174 kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem a zaznamenání všech známek v InSISu, pokud tomu tak u posledních zkoušek není, musí požádat zkoušejícího, aby tak učinil), požádá formou elektronické žádosti studijní referentku o potvrzení splnění těchto podmínek. V předmětu žádosti uvede „Uzavření indexu“. Studenti oboru Finance v žádosti musí uvést katedry, na kterých budou skládat státní zkoušky. Nejpozději tři pracovní dny před termínem zkoušky je nutné přeposlat (jana.fialova@vse.cz ) potvrzenou žádost ze studijního oddělení. Do předmětu zprávy prosím napsat : jméno a datum zkoušky. Do tohoto mailu už prosím nepište žádné jiné dotazy ani informace! Potvrzení kontroluji tři dny před zkouškou. V případě, že student potvrzení nedodá tak nemůže ke zkoušce! Obhajovat může.

 

OBHAJOBY ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Před přihlášením na obhajobu bakalářské práce je povinný Bakalářský seminář (1BP391), který slouží jako příprava k psaní bakalářské práce a cílem kurzu je naučit studenty základům vědecké práce, práce s literaturou, psaní odborných ekonomických textů a pod vedením příslušného akademického pracovníka vytvořit základ bakalářské práce.

1/ Psaní závěrečné práce v cizím jazyce

 • V případě, že jsou k tomu věcné důvody vyplývající z charakteru závěrečné práce, může vedoucí příslušné katedry povolit napsání práce i v jiném jazyce. Tato skutečnost musí být uvedena v zadání práce. Práce předložená v jiném jazyce musí obsahovat název a abstrakt v českém jazyce.
 • Vedoucí práce a vedoucí příslušné katedry souhlasí s psaním práce v cizím jazyce, tím, že udělí souhlas v Zadání práce v InSIS.

2/ Odevzdání zadání závěrečné práce

 • Po přidělení tématu závěrečné práce studentovi, vloží vedoucí práce zadání do studijního informačního stému.
 • Jakmile se tak stane, student je povinen zadání zkontrolovat a schválit. Následně zadání schvaluje vedoucí práce, vedoucí katedry a garant programu.

3/ Přihlášení na termín obhajoby

 • Jakmile katedra vypíše termíny tak se zájemci přihlásí přes InSIS s tím, že už mají práci rozpracovanou a vedoucí práce je srozuměn s případným termínem obhajoby.
 • Přihlaste se na termín obhajoby té katedry z jaké je vedoucí Vaší práce !

4/ Lhůty mezi zadáním práce a předpokládaným datem obhajoby

Lhůta 3 měsíce mezi zadáním práce a předpokládaným datem obhajoby (viz opatření děkana o plnění studijních povinností) se počítá takto:

 • Datum zadání se počítá (fikce) vždy k prvnímu dni měsíce.
 • V zadání BP je uvedeno datum zadání „březen“, student může jít na obhajobu v červnu nebo později.
 • V zadání DP je uvedeno datum zadání „prosinec“, student může jít na obhajobu v červnu nebo později.
 • V zadání DP je uvedeno datum zadání „leden“, student nemůže jít na obhajobu v červnu, musí jít později

Pokud student dokončí a odevzdá práci dříve, než plánoval, a nesplnil by tak podmínku lhůty, nemůže se zúčastnit obhajoby.

 

5/ Odevzdání Bakalářské práce

 • Na sekretariátě katedry (181NB) podle data v tabulce s rozpisem termínů obhajob. Vždy nejpozději 14 dní před plánovaným termínem obhajoby.
 • Minimálně je potřeba odevzdat jeden svázaný výtisk (v pevné nebo v kroužkové vazbě) určený pro zkušební komisi, který se předkládá k obhajobě a který je po jejím proběhnutí vrácen studentovi. Další výtisky (1 pro vedoucího a 1 pro oponenta) se odevzdávají pouze, pokud s dotyčnými došlo k jiné dohodě.
 • Práce musí být řádně podepsaná u prohlášení.

Po vložení práce do InSIS, bude práce pro kontrolu plagiátorství, automaticky nahrána do Validátoru.

U bakalářské práce není prezentace v power pointu. Doporučuje se prezentace v tištěné podobě, která Vám poslouží jako podklad při obhajobě.
Obhajoba BP se může (ale nemusí) konat ve stejném čase jako SBZ.

V období přerušení studia nelze SBZ ani SZZ konat ani obhajovat práci!!!

—————————————————————————————————————

 • Vyhláška děkana fakulty Financí a účetnictví č.3/2014 o plnění studijních povinnostíZDE
 • Studijní předpisy VŠEZDE
 • Jak správně citovat literaturuZDE