Základní informace, termíny

                   

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Termín SBZ a SZZ v ZS 17/18 – info Z D E

 

Studenti se na termíny přihlašují sami po zvážení svých možností a na termíny obhajoby se student může přihlásit pouze v případě, že s termínem obhajoby souhlasí vedoucí závěrečné práce.

• Nezapomeňte si zapsat mimosemestrální kurz jinak vypsané termíny neuvidíte
• Každou část státní závěrečné zkoušky lze opakovat pouze dvakrát. Opakování, s výjimkou obhajoby kvalifikační práce, je možné nejdříve 1 měsíc ode dne neúspěšného pokusu
• V informacích FFÚ je psáno, že se nejdříve práce odevzdává a teprve potom přihlašuje. Na katedře BP je to obráceně.

• Pro přihlášení na termín obhajoby je nutné mít vložené zadání od vedoucího práce jinak se Vám termíny nezobrazí!

Vyhláška děkana fakulty Financí a účetnictví o plnění studijních povinnostíZDE
Studijní a zkušební řád VŠE ( Hlava čtvrtá – Státní závěrečné zkoušky) – ZDE

Termíny vedlejších specializací:

1PE – 9.10.2018, 13.00 hod. –  termín bude v září vypsán do InSisu

1FG – 27.9.2018, 9.15 hod.  –  termín bude v září vypsán do InSisu


 

VŠEOBECNÉ INFORMACE

 

OBHAJOBY ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

 

Psaní závěrečné práce v cizím jazyce:

V případě, že jsou k tomu věcné důvody vyplývající z charakteru závěrečné práce, může vedoucí příslušné katedry povolit na základě žádosti studenta napsání práce i v jiném  jazyce. Tato skutečnost musí být uvedena v zadání práce. Práce předložená v jiném jazyce musí obsahovat název a abstrakt v českém jazyce.

Odevzdání zadání závěrečné práce

Po přidělení tématu závěrečné práce studentovi vloží vedoucí zadání do studijního informačního stému. Jakmile se tak stane tak je student povinen zadání vytisknout, podepsat a zajistit podpis vedoucího své práce. Zadání uschovejte a doneste na sekretariát katedry spolu s vytisknutou prací v termínu pro odevzdání.

Přihlášení na termín obhajoby:

Nahrání práce do antiplagiátorského systému:

Nejprve práci vložte do InSisu a teprve potom do antiplagiátorského systému. Více informací Z D E

Odevzdání Bakalářské práce:

Odevzdání Diplomové práce :

  1. -motivy, jež vás vedly k volbě daného tématu
  2. -cíle a jejich naplnění
  3. -závěry, k nimž jste zpracováním vybraného tématu dospěli

Prezentaci nikam nenahrávejte ani neposílejte. Vezměte ji s sebou k obhajobě.

Obhajoba DP se může (ale nemusí) konat  samostatně v odpoledních hodinách téhož dne jako SZZ.

V období přerušení studia nelze SBZ ani SZZ konat ani obhajovat práci!!!

.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague