Termíny

12.2.2018 19:00 - 31.8.2018 19:00 - Letní semestr 12.2. - 31.8.

1.7.2018 - 31.8.2018 - Prázdninový provoz katedry

Hledat
Pokročilé hledání
Odborné publikace

 Pojištění a pojišťovnictví (2015)

Eva Ducháčková

Kniha Pojištění a pojišťovnictví je určena především k seznámení se základními principy fungování komerčního pojištění. Má objasnit obsah jednotlivých pojmů užívaných v komerčním pojištění, vysvětlit vztahy v rámci komerčního pojištění a pojišťovnictví jako specifického finančního odvětví ekonomiky.

 

Technická analýza na akciových, měnových a komoditních trzích (2015)

Jitka Veselá

Technická analýza je jedním z nejstarších analytických postupů pro studium vývoje kurzů investičních instrumentů. Jedná se o již několika stoletími prověřený způsob pro analýzu vývoje kurzů instrumentů, který je postaven na praktických zkušenostech obchodníků na finančních trzích a který byl schopen celé řadě z nich přinést bohatství.
Předložená monografie podává podrobný a komplexní pohled na problematiku podstaty a využití technické analýzy na akciových, měnových a komoditních trzích. Jedná se o velmi rozšířený analytický postup, bude proto jistě jak vhodným textem pro studenty, kteří se teprve připravují na budoucí působení na finančních trzích, tak i pro všechny praktické analytiky, kteří si mohou rozšířit své znalosti o techniky, které dosud nevyužívali.
Nespornou hodnotou celé monografie je způsob, jakým je výklad veden. Kloubí se zde vysoká odbornost na úrovni soudobého poznání se srozumitelností a praktickou názorností. To činí text přitažlivý jak pro profesionály, kteří tyto techniky v praxi využívají, tak i pro ty, kteří se s nimi teprve seznamují a kterým právě použitý výklad umožní rychle pochopit i věci, které se jim na první pohled zdáli velmi složité, a naopak upozornit i na význam těch jen zdánlivě ne tak podstatných.
Celá monografie vyváženě propojuje teoretický a praktický výklad. Ke čtenáři se tak nedostává nic zjednodušeně bez hlubšího objasnění, ale současně zde najde, dalo by se říci, jasný návod pro praktické využití.

 

Trhy dluhopisů (2015)

Bohumil Stádník

Kniha představuje komplexní přehled dluhopisové problematiky, včetně praktických aspektů. Akcent je kladen na finanční matematiku dluhopisů, kalkulace výnosů, citlivostní analýzu, investování do dluhopisů a jeho rizika, oceňovací metody, text je provázen celou řadou příkladů.
Kniha též obsahuje poslední, v zahraničí publikované, výzkumy autora z oblasti modelování vývoje tržní ceny dluhopisů, režimů vývoje volatility a řadu originálních odvození a úvah.
Důraz je kladen na finanční interpretaci a zjednodušení dluhopisové problematiky pro finanční praxi

 

Financial derivatives (2013)

Jiří Witzany

Publikace se zabývá základními i pokročilými metodami oceňování a řízení rizik derivátů. Diskutuje nejen praktické aspekty obchodování s deriváty, ale i teoretické základy stochastického modelování cen podkladových aktiv a úrokových sazeb. Pozornost je věnována i posledním výsledkům v oblasti oceňování exotických derivátů, kalibrace oceňovacích modelů a kvantifikace rizik, včetně vlastních výsledků autora. Publikace je určena odborníkům v oblasti oceňování derivátů a řízení rizik, specialistům bank a finančních institucí, i studentům finančních magisterských a doktorandských oborů.

Navigátor bezpečného úvěru (2013)

Petr Teplý

Cílem této monografie je podat čtenáři komplexní pohled na problematiku finanční gramotnosti, zadlužování a trh spotřebitelských úvěrů v České republice včetně relevantní právní úpravy, regulace a dozoru nad tímto sektorem. Předkládané dílo se skládá z 12 kapitol a obsahuje tři hlavní části: teoretickou část, empirickou část a závěrečné shrnutí. Teoretická část v 6 kapitolách představuje výsledky výzkumného projektu Navigátor bezpečného úvěru. Empirická část obsahuje rovněž 6 kapitol a obsahuje pohledy na český trh spotřebitelských úvěrů od zástupců akademické, neziskové, veřejné i privátní sféry. Snahou autorů bylo zpracovat problematiku spotřebitelských úvěrů v širším kontextu v rozumný, přehledný a čtivý text, který se pohybuje na pomezí ekonomie a práva.

Trhy cenných papírů 2.vydání (2010)

Petr Musílek

Druhé, přepracované a doplněné vydání knižní publikace „Trhy cenných papírů“ vysvětluje jak institucionální uspořádání trhů cenných papírů, tak i cenotvorné mechanismy na akciových a dluhopisových trzích. Skládá se z pěti oddílů. V prvním oddílu autor rozebírá trhy cenných papírů a jejich strukturu. Rovněž analyzuje důvody a metody regulace trhů cenných papírů a zkoumá výskyt poruch na těchto trzích včetně globální finanční krize. V následujícím oddílu je pozornost věnována investičnímu bankovnictví a jeho postavení ve finančnímu systému. Postupně jsou prozkoumány nejdůležitější investiční obchody, a to zejména emisní obchody, obchody na sekundárních trzích, správa aktiv, finanční inženýrství, depotní obchody a zprostředkování fúzí a akvizic. Třetí oddíl publikace je věnován kritickému výkladu investiční teorie – poptávce po investičních instrumentech, teorii efektivního trhu, teorii portfolia a teorii kapitálového trhu. Čtvrtý oddíl textu se soustředí na objasnění chování cen akcií a dluhopisů. Závěrečný oddíl knihy nejen analyzuje postavení institucionálních investorů ve finančním systému, ale i rozebírá institucionální uspořádání kolektivního investování a systémů kapitálového financování důchodů, a to jak ve vyspělých státech, tak i v České republice. Autor rovněž představuje svůj návrh, jak zmodernizovat český důchodový systém.

Cílem odborné publikace „Trhy cenných papírů“ je nejen analyzovat institucionální a cenové fungování trhů cenných papírů, ale také postihnout nejnovější vývojové trendy na těchto trzích. Autor rozebírá příčiny a důsledky globální finanční krize, která vypukla v polovině září 2008 po pádu jedné z největších světových investičních bank Lehman Brothers. Globální fi nanční krize nejen způsobila výrazné ekonomické problémy v mnoha vyspělých a rozvíjejících se ekonomikách, ale především postupně vyvolává nevídané změny v oblasti institucionálního uspořádání trhů enných papírů, z nichž velká část je již zachycena v předkládané publikaci.

Prof. Ing. Petr Musílek, Ph. D., profesor pro obor fi nance, zabývá se problematikou trhu cenných papírů od konce 80. let minulého století, je autorem či spoluautorem více než 10 knižních publikací a napsal desítky odborných článků z oblasti trhů cenných papírů. V období 5/2003 až 3/2006 vykonával funkci člena prezídia Komise pro cenné papíry. Od dubna 2006 do současnosti je proděkanem pro vědu Fakulty fi nancí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

.

Credit Risk Management and Modeling (2010)

Řízení a modelování kreditních rizik (v angličtině ) 

Jiří Witzany

Cílem monografie je podat výklad moderních metod řízení a modelování kreditních rizik z perspektivy klasické banky, splátkové společnosti, nebo úvěrového družstva. Publikace je určena jak pro studenty pokročilých kurzů v oblasti bankovnictví a řízení rizik VŠE, tak pro širokou odbornou veřejnost. Důraz je kladen nejen na kvantitativní metody měření a modelování kreditního rizika, ale i na základní organizační principy obezřetného řízení kreditních rizik a na požadavky regulátora, zejména z pohledu nové regulace Basel II. Práce podává detailní výklad vývoje ratingových a skóringových systémů včetně pokročilých metod jejich kalibrace a validace. Prostor je věnován i poměrně novým metodám pro odhadování dalších klíčových parametrů jako je ztráta v případě úvěrového selhání (LGD) a expozice v úvěrovém selhání (EAD). Další kapitoly se zabývají konceptem nečekávaného portfoliového kreditního rizika, různými metodami modelování tohoto rizika i nejdůležitějšími kreditními deriváty včetně jejich oceňování. Každá kapitola je zakončena shrnutím příslušných regulatorních požadavků a jejich kritickým zhodnocením.

Anotace v anglickém jazyce: The main goal of this textbook is to provide an overview of credit risk management, as well as  modeling approaches from the point of view  of a classical commercial bank, savings institution, finance company, or other financial market players. It is targeted mainly on current or future credit risk managers and analysts working in the credit risk departments of those institutions. It will be also useful to those overseeing, or working on the loan underwriting side, as well as to middle and top managers. Our point of view will be usually that of a universal bank, since risk management organization, and the techniques for the other institutions can be described as an appropriate subset of the universal financial institutions. The book can be also useful for corporate risk managers, where risk management organization and modeling techniques are, however, normally significantly simpler compared to those of a bank.

.

Credit risk and financial crises (2010)

Magda Pečená, Petr Teplý

Publikace vychází z několikaletého výzkumu autorů v oblasti řízení úvěrového rizika v České republice i v zahraničí s primárním zaměřením na probíhající globální krizi. Autoři rekapitulují počátky a průběh krize, věnují se odhadu úvěrových ztrát způsobených krizí, osvětlují důležité aspekty kreditních derivátů jako jsou CDO a CDS, nepomíjejí ani diskusi o ratingových agenturách a metodách stress testingu. Publikace tak může sloužit nejen odborníkům z akademické, podnikatelské i veřejné sféry, ale též studentům ekonomických a matematických fakult s bližším zájmem o řízení rizik.

Anotace v anglickém jazyce:
Covering the key principles of credit risk management, this book reflects current research trends in both Czech and foreign literature with a primary focus on the current global financial crisis. Authors discuss the underlying causes, milestones and credit losses stemming from the crisis, credit derivatives such as CDOs and CDSs, the role of credit rating agencies and stress testing methods. This book is aimed at experts, students and members of the public who are interested in credit risk management and its role in financial crises.

.

Finanční matematika pro každého (2009)

Jarmila Radová, Petr Dvořák, Jiří Málek

Šesté vydání osvědčené publikace je aktualizováno a rozšířeno o novou kapitolu. Publikace srozumitelným způsobem vysvětluje základní matematické postupy využívané v bankovní a finanční praxi. Jde o spolehlivého průvodce při prvních krocích do tajů finančních výpočtů, aniž by čtenář musel mít rozsáhlé matematické a ekonomické znalosti. První část knihy vysvětluje matematické metody a postupy využívané v oblasti financí, druhá část je zaměřena na konkrétní aplikace těchto postupů u všech důležitých bankovních a finančních produktů (např. běžné účty, spoření, hypotéční úvěry, spotřebitelské úvěry, směnečné obchody, faktoring a forfaiting, dluhopisy, durace, konvexita, akcie, devizové obchody, termínové obchody aj.) Výklad, demonstrovaný na řadě konkrétních příkladů čtenáři umožní porovnat různé varianty výpočtů (např. si můžeme lehce spočítat, jak nejlépe spořit) a zvolit z nich tu nejvýhodnější a to jak při finačním rozhodování v podnikání, tak při správě soukromých financí.

.

Finanční matematika pro každého příklady + CD ROM (2008)

Jarmila Radová a kol.

Publikace úzce navazuje na publikace Finanční matematika pro každého, která vyšla již v šestém vydání. Autoři přinášejí základní matematické metody využívané pro výpočty ve finanční oblasti. Výklad doprovází cvičení zaměřená na řešení praktických finančních otázek (jako např. úročení, investiční rozhodování důchody, dluhopisy, akcie aj.) Sami si tak můžeme porovnat výnosy, náklady a další dopady navídek různých produktů finančních institucí. Publikace je určenanejen čtenářům, kteří se již seznámili se základy výpočtů a chtějí si své poznatky upevnit, doplnit či rozšířit, ale nabízí další výklad doprovázený řešenými i kontrolními příklady s uvedenými výsledky. Publikaci doplňuje přiložený CD ROM, na kterém jsou vzorce v Excellu a řešené vybrané příklady, které značně ulehčí práci.

.

International Financial Markets (2007)

Jiří Witzany

Cílem této anglicky psané publikace je dát studentům, kteří navštěvují anglicky přednášený kurz týkající se atraktivní oblasti finančních trhů, podklad pro studium zejména zahraničních finančních trhů, cizích měn, dluhopisů a derivátů, přičemž je kladen důraz na vysvětlení významu zmíněných oblastí v mezinárodním investování a na analýzu rizika a očekávaných výnosů. Publikace též zahrnuje pojednání o finančních institucích jako klíčových hráčích v globálním investičním procesu.

.

Investování na kapitálových trzích v příkladech (2007)

Jitka Veselá

Obsahem a cílem textuje procvičení a prezentace modelových investičních situací. Umožní studentům seznámit se, prostudovat, zamyslet se a procvičit si veškeré podstatné modelové příklady, které lze využít jak v investiční praxi, tak při zkouškách z různých předmětů orientovaných na investování finančních prostředků na kapitálovém a peněžním trhu. Jde o užitečný cvičební doplněk knihy Investování na kapitálových trzích.1998

.

Investování na kapitálových trzích (2007)

Jitka Veselá

Kniha nabízí čtenáři ucelený a přitom srozumitelný pohled na problematiku kapitálových trhů, vysvětluje základní výchozí otázky a aspekty jeho fungování, nicméně ovšem též uvádí čtenáře do světa instrumentů a nástrojů, jež jsou na kapitálových trzích obchodovány a to včetně základních principů jejich analýzy. Najdeme zde i bližší pohled na nejdůležitější institucionální investory, kteří se na kapitálovém trhu pohybují a to včetně podrobného rozboru jejich obecného kriteriálního systému pro výběr investičních instrumentů a sestavování portfolií na základě rozhodování o jejich výnosu, riziku a likviditě. Autorka ve svém výkladu postupuje systematicky od základních znalostí až po znalostí detailní, což umožňuje každému čtenáři, aby se kniha stala jeho průvodcem investování, při němž každá informace a znalost může ovlivnit zhodnocení investovaného kapitálu.

.

Komerční bankovnictví v České republice (2007)

Stanislava Půlpánová

Publikace uvádí čtenáře do problematiky současného českého komerčního bankovnictví, které vnímá v konkrétním historickém kontextu i jako součást moderního finančního systému. Obsahuje kapitolu věnovanou vývoji českého bankovnictví od vzniku samostatného Československa až po transformaci devadesátých let minulého století. Otevírá zájemcům prostor většinou skrytý běžnému klientskému pohledu: poskytuje základní charakteristiku mezibankovních vztahů včetně vymezení úlohy centrální banky, zabývá se aktuálními postupy využívanými bankami při řízení rizik, věnuje se otázce věrného zachycení reálného hodnotového obrazu bankovních aktivit. Sleduje rovněž odraz aktuálních světových vývojových trendů v českém bankovnictví, stejně jako harmonizaci českého bankovního práva s evropským.
Významná pozornost je zaměřena rovněž na jednotlivá dílčí témata, např.: funkční vymezení banky, princip jednotné evropské licence, bilanční obraz bankovních operací, význam bankovního kapitálu, oceňování finančních instrumentů pořizovaných bankami, postupy používané při hodnocení bank, personální restrikce, informační povinnost, obezřetné podnikání, fungování clearingového centra, bankovní rizika, postupy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, spořitelní a úvěrní družstva, elektronické platební prostředky, přeshraniční převody, dokumentární akreditiv, běžný účet, šek, směnky atd. Neopomíjí ani produktovou polohu bankovnictví, když poskytuje charakteristiku tří základních skupin bankovních produktů (platební, depozitní, úvěrové). Text obsahuje řadu ilustrativních odkazů a boxů.

.

Pojišťovnictví – teorie a praxe (2006)


Anna Majtánová, Jaroslav Daňhel, Eva Ducháčková, Eva Kafková

Ve všech vyspělých tržních ekonomikách je pojišťovnictví a pojistný trh chápán jako neoddělitelná a přitom velmi silná část finančního trhu. Pojišťovnictví celosvětově prochází celosvětovým vývojem. Všechny subjekty na finančním trhu se musí neustále přizpůsobovat měnícím se požadavkům doby, legislativě, sílící konkurenci a celkové změně vývoje podmínek podnikání. Na tyto aktuální problémy reaguje publikace, jejíž struktura odpovídá stanovenému cíly, což je přispění k rozšíření informací o teoretických vazbách pojišťovnictví v České a Slovenské republice.

.

Bankovnictví pro bankéře a klienty (2005 )

Petr Dvořák

Publikace přináší komplexní pohled na moderní bankovnictví. Vysvětluje strukturu a fungování bankovního systému zejména v podmínkách českého bankovního prostředí. Dále objasňuje podstatu bankovních produktů a jejich praktické využití z hlediska klienta. Zabývá se i principy fungování banky jako specifického podniku, zejména podstatou a řízením bankovních rizik včetně využití derivátů. Třetí vydání knihy je kromě aktualizace právních a regulatorních norem a statistických údajů rozšířeno zejména o výklad produktů investičního bankovnictví, v souvislosti se vstupem České republiky do EU jsou rovněž jednotlivá témata doplněna i o „evropské“ aspekty. V závěru každé kapitoly jsou zařazeny kontrolní otázky, na základě kterých si čtenář může zopakovat nejdůležitější poznatky obsažené v dané kapitole. Je zde i podrobný věcný rejstřík a slovníček nejdůležitějších pojmů z oblasti bankovnictví, což umožňuje nejen rychlé objasnění důležitých pojmů, ale i rychlou orientaci v textu. Kniha je určena všem, kteří chtějí studovat bankovnictví, svým praktickým výkladem však může být užitečnou pomůckou jak pracovníkům bank, tak i všem jejím klientům.

.

Dynamika úrokových měr a úrokové deriváty (2005)

Jiří Málek

Úrokové deriváty jsou finanční instrumenty, jejichž cena závisí na hodnotě úrokové míry a objem jejich obchodů zdaleka převyšuje všechny ostatní typy. Patří mezi ně opce a futures na bondy, úrokové swapy, FRA, eurodolarová futures, caps, floors collars, abychom jmenovali ty nejznámější. Základem jejich ohodnocování je znalost dynamiky úrokové míry. Pohyb úrokové míry má náhodný charakter, který je možno zapsat stochastickou diferenciální rovnicí. V současné době neexistuje univerzální model, i když, jak mnozí věří, je jeho dosažení otázkou času. Je proto nutné, aby dealeři a analytici finančních institucí byli seznámeni s dostupnými modely a vybrali podle potřeby ten nejvhodnější. Tato monografie má za cíl seznámit finanční veřejnost s těmi nejznámějšími.

Publikace je vhodná pro pracovníky bank, větších firem a finančních institucí, kteří se zabývají ohodnocováním finančních derivátů a řízením úrokového rizika. Doktorandi a studenti vyšších ročníků vysokých škol ekonomického, technického a matematického zaměření zde naleznou základní podněty a směry pro svou práci v dané problematice.

.

Finanční matematika v příkladech (2005)

Jarmila Radová, Vladislav Chýna, Jiří Málek

Každá firma i každý člověk, starající se o své peníze, si někdy potřebuje jednoduše spočítat „co to vynese“, kdy skončí splátky úvěru, jak nejlépe spořit a kolik si z úspor vezme inflace. Software je pro tyto operace drahý, stačilo by několik vzorečků a věděli bychom vše, co potřebujeme. Stačila by příručka, která by obsahovala jak vzorečky, tak i příklady jak tyto vzorečky použít a byli bychom si jistější, že naše peníze investujeme správně.

Nejen pro studenty vysokých a středních škol, ale i pro podnikatele a soukromé investory vydalo nakladatelství Professional Publishing knihu Jarmily Radové, Vladislava Chýny a Jiřího Málka „Finanční matematika v příkladech“. Každá z devatenácti kapitol přináší potřebné vzorce, nezbytné vysvětlení metodiky a pak už jen řešené a neřešené příklady, ty samozřejmě se správnými výsledky. Kniha přináší příklady z oblasti jednoduchého, složeného, spojitého a smíšeného úročení, efektivní úrokové sazby, inflace (jmenovité a reálné úrokové míry), spoření a důchodů (budoucí a současná hodnota anuity), umořování dluhu, čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta; zabývá se problematikou dluhopisů (cena, rendita a běžná výkonnost, realizovaná výnosnost, durace), časovou strukturou úrokových sazeb, spotovými a forwardovými úrokovými mírami a akciemi.

Pro další studium je uvedena další doporučená literatura, cenné jsou dodatky, v nichž je řešena problematika posloupností, kvadratických rovnic i výpočtů podle Taylorova vzorce. Závěr knihy obsahuje výčet nejčastějších otázek a problémů z oblasti finanční matematiky a správné odpovědi, které čtenářům pomohou vyhnout se omylům a stát se poučenými investory. Pro studenty je tato kniha cenným pomocníkem při aplikaci zásad finanční matematiky v praktických výpočtech

.

Burzy a burzovní obchody (2005)

Jitka Veselá

Jde o učební text, který vysvětluje základní pojmy z oblasti trhl cenných papírů včetně vybraných souvislostí. V prvních kapitolách je vysvětlena podstata, význam, struktura funkce a základní principy regulace finančních a burzovních trhů. V dalších kapitolách text přibližuje roli obchodníků s cennými papíry, fondů kolektivního investování a penzijních fondů na kapitálových trzích. Objasněny jsou zde i principy měření výnosu, rizika a likvidity investora a základní principy analýzy kurzů cenných papírů. Závěrečná část učebního textu nabízí přehled burzovních systémů BCPP, BCPB, LSE, NYSE a vybraných burzovních aplikací.

.

Peněžní ekonomie a bankovnictví (2005)

Zbyněk Revenda, Martin Mandel, Jan Kodéry, Petr Musílek, Petr Dvořák, Jaroslav Brada

Nakladatelství Management Press uvedlo na knižní trh nové, již čtvrté vydání knihy „Peněžní ekonomie a bankovnictví“, osvědčené základní monografie v oblasti peněžních a kapitálových trhů, jejíhož poznatkového potenciálu kromě studentů ekonomických fakult s úspěchem využívají i profesionálové v sektoru finančnictví a peněžnictví.
Rozvoj tržní ekonomiky a s ním spojené obnovení základních funkcí peněz v praktické rovině znamenají, že ekonomické subjekty své rozhodovací procesy opírají jak o skutečný, tak i očekávaný vývoj takových peněžních veličin, jako jsou úrokové sazby, měnové kursy nebo kursy cenných papírů. Tato skutečnost pak klade stále vyšší nároky na poznání problematiky fungování peněžního oběhu, finančních institucí a peněžních a kapitálových trhů.
Spolehlivým zdrojem poznání v oblasti peněžních a kapitálových trhů se stala monografie Peněžní ekonomie a bankovnictví. Autoři si v něm kladou za cíl podat na základní až středně obtížné úrovni relativně ucelený výklad fungování peněžních kategorií, finančních trhů a procesů spojených s realizací měnové politiky v tržní ekonomice. Přestože je koncipována především jako vysokoškolská učebnice pro základní kursy na fakultách ekonomického zaměření, obsahuje i náročnější pasáže, jež jsou určeny především studentům specializovaných kursů ve vyšších ročnících a studentům doktorandského stupně a postgraduálních kursů. S pozorností po ni jistě sáhnou také pracovníci bank a finančních institucí.
Kniha je rozdělena do šesti základních částí: peníze a úrok, finanční systém, trhy cenných papírů, centrální bankovnictví, Měnová teorie a politika a mezinárodní finance.
Čtvrté vydání publikace je doplněno o aktuální skutečnosti, rozšířeno o některá nová témata a upraveno s ohledem na změny v české ekonomice v posledních letech. Největší změnou je samozřejmě vstup České republiky do Evropské unie k 1. květnu 2004.

.

Analýzy trhu cenných papírů (2003)

Jitka Veselá

Pozornost publikací je soustředěna na problematiku kriteriálního systému investora, časové hodnoty peněz a akciovým analýzám (fundamentální, technické, efektivních trhů a psychologické). Nabízí přehled a základní charakteristiku pro možné způsoby vysvětlení pohybu akciových kurzů, a to včetně jejich frekvence, používání a obliby mezi analytiky z různých zemí. Jsou zde uvedeny postupy, metody a způsoby získání a zpracování vstupů pro ohodnocovací metody fundamentální analýzy, přibližují samotnou podstatu, principy, výhody a nevýhody jednotlivých ohodnocovacích metod fundamentální analýzy. Konkrétně je zde postupně věnována pozornost dividendovým diskontním modelům, ziskovým modelům, modelům operujícím s cash flow, bilančním a historickým modelům. Stranou nezůstávají ani odvětvové faktory, které ovlivňují vnitřní hodnotu akcie a indikátory, jež sledují analytici v rámci globální fundamentální analýzy. Publikace nabídnou čtenářům kompaktní a výstižný pohled na problematiku ohodnocování akciových instrumentů.

.

Cenné papíry – řešené příklady (1998)

Jitka Veselá

Obsahem a účelem textu je procvičení a prezentace modelových investičních situací. Umožní studentům seznámit se, prostudovat, zamyslet se a procvičit si veškeré podstatné modelové příklady, které využijí jak v praxi, tak při zkouškách z různých předmětů orientovaných na investování prostředků na kapitálovém a peněžním trhu.

1998