Postup přihlašování na státní závěrečné zkoušky

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Termín SBZ a SZZ v ZS 17/18 – info Z D E

• Studenti se na termíny přihlašují sami po zvážení svých možností a na termíny obhajoby se student může přihlásit pouze v případě, že s termínem obhajoby souhlasí vedoucí závěrečné práce.

• Nezapomeňte si zapsat mimosemestrální kurz jinak vypsané termíny neuvidíte
• Každou část státní závěrečné zkoušky lze opakovat pouze dvakrát. Opakování, s výjimkou obhajoby kvalifikační práce, je možné nejdříve 1 měsíc ode dne neúspěšného pokusu
• V informacích FFÚ je psáno, že se nejdříve práce odevzdává a teprve potom přihlašuje. Na katedře BP je to obráceně.

• Pro přihlášení na termín obhajoby je nutné mít vložené zadání od vedoucího práce jinak se Vám termíny nezobrazí!

Vyhláška děkana fakulty Financí a účetnictví o plnění studijních povinností – ZDE
Studijní a zkušební řád VŠE ( Hlava čtvrtá – Státní závěrečné zkoušky) – ZDE

Termíny vedlejších specializací:
1PE – 9.10.2018, 13.00 hod. – termín bude v září vypsán do InSisu
1FG – 27.9.2018, 9.15 hod. – termín bude v září vypsán do InSisu

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Termíny jsou vypisovány katedrou BP – v zimním semestru během měsíce října/listopadu a v letním semestru během měsíce března. Student si termín vybírá sám a přihlašuje se na něj se přes InSIS v průběhu semestru. Pokud hodláte zkoušku absolvovat v tomto semestru tak se na termín zapište co nejdříve. Pokud byste náhodou neuzavřeli všechny předměty tak se z termínu můžete odhlásit do data pro odhlašování.
Termíny v ZS – v první polovině září, v druhé polovině ledna a v první polovině února
Termíny v LS- koncem května a v první i druhé polovině června

Před SZZ a SBZ je povinností studenta uzavřít si index zasláním elektronické žádosti. Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce (získá 105 kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem a má všechny známky zaneseny v InSisu, pokud tomu tak u posledních zkoušek není, musí požádat zkoušejícího, aby tak učinil), požádá formou elektronické žádosti studijní referentku o potvrzení splnění těchto podmínek. V předmětu žádosti uvede „Uzavření indexu“. Studenti oboru Finance v žádosti musí uvést katedry, na kterých budou skládat státní zkoušky. Nejpozději tři pracovní dny před termínem zkoušky je nutné přeposlat ( lucie.vecerova@vse.cz ) potvrzenou žádost ze studijního oddělení. Do předmětu zprávy prosím napsat : jméno a datum zkoušky. Do tohoto mailu už prosím nepište žádné jiné dotazy ani informace! Potvrzení kontroluji tři dny před zkouškou. V případě, že student potvrzení nedodá tak nemůže ke zkoušce! (Obhajovat může)

OBHAJOBY ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Před přihlášením na obhajobu bakalářské práce je povinný Bakalářský seminář (1BP391), který slouží jako příprava k psaní bakalářské práce a cílem kurzu je naučit studenty základům vědecké práce, práce s literaturou a psaní odborných ekonomických textů.
Před přihlášením na obhajobou diplomové práce je povinný Diplomový seminář (1BP562), který naučí studenty používat v široké míře pramenné a literární zdroje (včetně internetu) pro co nejhlubší poznání příslušné problematiky. Nevyhýbat se konfrontačním stanoviskům. V maximální míře vést k formulaci vlastních stanovisek, úsudků a závěrů. Pokud je to možné a účelné, student by měl získávat zkušenosti rovněž v praktických aplikacích získaných poznatků. Pod vedením příslušného akademického pracovníka vytvořit základ diplomové práce.

Psaní závěrečné práce v cizím jazyce:
V případě, že jsou k tomu věcné důvody vyplývající z charakteru závěrečné práce, může vedoucí příslušné katedry povolit na základě žádosti studenta napsání práce i v jiném jazyce. Tato skutečnost musí být uvedena v zadání práce. Práce předložená v jiném jazyce musí obsahovat název a abstrakt v českém jazyce.

Vedoucí práce musí souhlasit s psaním práce v cizím jazyce (netýká se jazyka slovenského).
V portálu studenta vyplňte elektronickou žádost a odešlete na studijní odd. Nezapomeňte uvést jméno vedoucího, termín obhajoby a stručný obsah práce.
Schválené potvrzení dodejte na sekretariát katedry spolu se závěrečnou prací a ostatními dokumenty.

Odevzdání zadání závěrečné práce

Po přidělení tématu závěrečné práce studentovi vloží vedoucí zadání do studijního informačního stému. Jakmile se tak stane tak je student povinen zadání vytisknout, podepsat a zajistit podpis vedoucího své práce. Zadání uschovejte a doneste na sekretariát katedry spolu s vytisknutou prací v termínu pro odevzdání.

Přihlášení na termín obhajoby:

Jakmile katedra vypíše termíny tak se zájemci přihlásí přes InSIS s tím, že už mají práci rozpracovanou a vedoucí práce je srozuměn s případným termínem obhajoby.
Přihlaste se na termín obhajoby té katedry z jaké je vedoucí Vaší práce !

Nahrání práce do antiplagiátorského systému:

Nejprve práci vložte do InSisu a teprve potom do antiplagiátorského systému. Více informací Z D E

Odevzdání Bakalářské práce:

Na sekretariátě katedry (181NB) podle data v tabulce s rozpisem termínů obhajob.
Minimálně je potřeba odevzdat jeden svázaný výtisk (v pevné nebo v kroužkové vazbě) určený pro zkušební komisi, který se předkládá k obhajobě a který je po jejím proběhnutí vrácen studentovi. Další výtisky (1 pro vedoucího a 1 pro oponenta) se odevzdávají pouze, pokud s dotyčnými došlo k jiné dohodě.
Práce musí být řádně podepsaná u prohlášení.
Spolu s prací odevzdat i vytištěné potvrzení (stačí print screen stránky) o řádném vložení do InSisu s poznámkou, že je práce korektně vložena a již nemůže být modifikována, potvrzení o vložení do antiplagiátorského systému Ephorus a podepsané zadání studentem a vedoucím práce.
U bakalářské práce není prezentace v power pointu.
Obhajoba BP se může (ale nemusí) konat ve stejném čase jako SBZ.

Odevzdání Diplomové práce :

Na sekretariátě katedry (181NB) podle data v tabulce s rozpisem termínů obhajob.
Minimálně je potřeba odevzdat jeden výtisk určený pro zkušební komisi. Další výtisky (1 pro vedoucího a 1 pro oponenta) se odevzdávají pouze, pokud s dotyčnými došlo k jiné dohodě.
Práce musí být řádně podepsaná u prohlášení.
Spolu s prací odevzdat i vytištěné potvrzení (stačí print screen stránky) o řádném vložení do InSisu s poznámkou, že je práce korektně vložena a již nemůže být modifikována, potvrzení o vložení do antiplagiátorského systému Ephorus a podepsané zadání studentem a vedoucím práce.
Připravte si prezentaci své diplomové práce. Cca 10 min, power point, na flash disku. Soustřeďte se zejména na:

-motivy, jež vás vedly k volbě daného tématu
-cíle a jejich naplnění
-závěry, k nimž jste zpracováním vybraného tématu dospěli

Prezentaci nikam nenahrávejte ani neposílejte. Vezměte ji s sebou k obhajobě.

Obhajoba DP se může (ale nemusí) konat samostatně v odpoledních hodinách téhož dne jako SZZ.

V období přerušení studia nelze SBZ ani SZZ konat ani obhajovat práci!!!

.